Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

Posted by in Wpisy, on 13 lipca 2017

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr UAU/43 6 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Program debata w czasie seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja gier i zabawek
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: krakowski oraz olecki

  Upoważnieni beneficjenci to: ” MONA LISA” Spółdzielnia Socjalna, Lubelskie Zakłady Pzemysłu Spirytusowego i Drożdżowego Polmos S.A. , Autogas Technic Adam Runiewicz, „KOBRA-SOKÓŁ” , Przedsiębiorstwo Usługowe „IMALEX” Montaż Sieci Telewizji Kablowej, „GOLAB” , Axence Grzegorz Oleksy Spółka Komandytowa, EZAL L.Z.Pudłowscy, W.Dragan spółka jawna, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, KTL.PL , RAKS Sp. z o.o., Woodhome , DB Druk Tape sp. z o.o., TM Technologie Sp. z o.o., „DREWEX” – Spółka Jawna, Adam, Czesław i Piotr Chojnowscy

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.