Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

Posted by in Wpisy, on 19 kwietnia 2017

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr UOE/96 4 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas panelu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Działalność holdingów finansowych
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zduńskowolski oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: RATOWNIK MEDYCZNY, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A., Marol-Gaz – Marcin Czapp – Montaż instalacji gazowych, serwis, UNI-MED Zaopatrzenie Medyczne, Stowarzyszenie Sympatyków TV SAT PEGAZ , „OLTRONIK” MASZYNY I URZĄDZENIA DO SITODRUKU Czesław Olejniczak, AutoGuard , Fabryka nr 1 Sp.z o.o., Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. , Media Kraków Sp. z o.o., SMF Poland Sp. z o.o., XEDU , BIURO RACHUNKOWE CHOMONT ROBERT CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU, WOŁOSZYN Mieczysław Wołoszyn, STAAMP POLAND

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.