Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

Posted by in Wpisy, on 30 czerwca 2017

W związku z zamknieciem programu nr SNO/95 1 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Plan debata w czasie spotkania przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Konferencje w Wieliczce
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wadowicki oraz kluczborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna SIEDEM PLUS, Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „Beskidzkie Drogi” S.A., Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS S.A., Firma Brukarska ,,WIDOK” Brukarstwo, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Elemencik” , „BONUS EUROTECH” , Arso Polański Sp. z o.o., FLIGHTSPACE , ITM SYSTEM , Marseille , PREMIUM COMPARE , VIVID PROJECT Katarzyna Ślusarczyk, Enco Sp. z o.o., WSK KRAKÓW , Piekarnia Tadeusz Guzowski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.