Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Posted by in Wpisy, on 10 sierpnia 2017

W związku z raportowaniem programu nr ESW/21 5 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Luksemburskiego Programu Społecznego

Program debata w czasie warsztatu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Rucianem
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja papieru i tektury
 • Produkcja materiałów wybuchowych
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Transport drogowy towarów
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chełmiński oraz raciborski

  Upoważnieni beneficjenci to: IMPEXMETAL”” S.A., Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. , FINNVEDEN BULTEN S.A., Delta-Graphix M.Dreszer, Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej przy Os. „Metalchem” , Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” , Aero 2 , Delki, Polpoint Zbigniew Korzelski, JDF Cafe Sp. z o.o., MARBA , SOLAGRO Sp. z o.o., Wiosnek Systemy Informatyczne Marcin Bujak, Centrum Języka Angielskiego Lets Speak Anna Pukalska, Dentalux Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe POLITECHNIK – Grzegorz Lewicki

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.