Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Posted by in Wpisy, on 30 listopada 2016

W związku z raportowaniem projektu nr MNA/97 6 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Rucianem
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wałbrzyski oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: POLFER Sp. z o.o., Budimex S.A., Firma Usługowa Artur Wachnik Autoalarmy, Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Zbigniew Wolski, Telewizja Kablowa Krasnystaw Sp. z o.o. , Vis Pol sp. z o.o. , Bass Cosmetics Walewska Bilons , CITYLIGHTS , Górski Ogród Paweł Poniewierski, MELLE , Sprawdź się Sp. z o. o. , XEDU , BUDVAR CENTRUM , Oskar Kaszynski Studio Panika, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Żero

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.