Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Posted by in Wpisy, on 26 marca 2017

W związku z audytem programu nr PPS/59 8 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Edukacyjnego

Program debata podczas warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Sudetach
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- I raport cząstkowy
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: opolski oraz m. Katowice

  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu S.A., Wrocławskie Przeds. Budownictwa Przem. Nr 2 „WROBIS” S.A., AUTOINSTAL, TV-SAT „Ursus” Sp. z o.o. , ANTECH S.C. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mirosław Warguła i Tomasz Wąsikowski, „E-KANCELARIA M. PAWŁOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA MEDIA PROMOTION Kanas D. , Kanas N. SPÓŁKA JAWNA, F.H.U. „Sprzętkom” Krzysztof Seweryn, JAROSŁAW FRANCIK STARTPRACA.PL, LABORATORIUM BIOTECHNOLOGICZNE ALITER INSTYTUT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SIGMA , Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., GELG spółka z ograniczoną dopowiedzialnością, TENEX Sp. z o.o., Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.