Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

Posted by in Wpisy, on 14 września 2017

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr CCM/46 5 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Trustu Oświatowego

Porządek debata w czasie konferencji obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Ocena sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Kursy w Warszawie
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brodnicki oraz opatowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Huibida Hardware & Plastic Products Co. Ltd, Fabryka Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wolma” S.A., WYBOROWA S.A., Eko Standard – Usługi Komunalne – Marek Szymański, Zakład Usługowo-Handlowy T-MONT Marek Mruk, „EURO-CODE” K. J. Morzywołek, Celtic Zbigniew Baranowski, CR Media Consulting S.A., Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno- Społeczne, Najlepsze wina , Sales Finanse , Werner Janikowo , Arpex L. i A. Jurkiewicz , „NORCO POLSKA” , JAX-W.J.E Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.