Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

Posted by in Wpisy, on 15 lutego 2017

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr PSIJ/49 8 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Funduszu Pomocowego

Program debata podczas warsztatu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Ocena efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Mikołajkach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla kamiennego
 • Produkcja miedzi
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wieluński oraz choszczeński

  Upoważnieni beneficjenci to: Yangjiang Rising Sun Ind. Co. Ltd., ALSTOM T&D S.A. (d. REFA S.A.), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mebli Tapicerowanych KANITA, Przedsiębiorstwo Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych „ZURT – ŁÓDŹ” Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie , CANDY DESIGN ŁUKASZ TRĄBSKI, Eurochit – Danuta Kruszewska, KAELMO Rafał Moś, ORION Znakowanie Towarów Sp. z o.o., PCSM , TOMASZ MŁODZKI, FENIKS SP. Z O.O., ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW VORTUMNUS , T4B

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.