Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

Posted by in Wpisy, on 21 grudnia 2016

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr SYM/76 4 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Audyt efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele Na Wykłady w Szklarskiej Porębie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: mławski oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Rapacz Jan 1. Firma Handlowo – Uslugowo – Produkcyjna 2. Budownictwo Drogowe „JARD”, Częstochowska Huta Szkła S.A., Metalplast-Oborniki Holding Sp. z o.o., „MAXTEL” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMPROMEX Spółka z o.o. , ESPOL Sp. z o.o. , CBM POLSKA , EGO S.A., Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., KP PROJEKT Grażyna Sieńkowska, Stowarzyszenie Primus Inter Pares, Zakład Produkcji i Projektowania Wyrobów Elektromechanicznych AWA, Jadwiga Pigłas, Andrzej Zielenda, Spółka Cywilna, Bacart Sp. z o.o., PHUP Agora Wojciech Pstrzoch, ”SWAL” TOMASZ ŻEBROWSKI

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.